A. TÊN DỰ ÁN: MY DREAM B. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA DỰ ÁN: Kiến thức Tổ