“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Thật may mắn vì chúng ta được ba