NƠI THỰC HIỆN: Bạc Liêu, và Túc Tung, Định Quán, Đồng Nai. SỐ TIỀN MONG MUỐN