Theo bài nghiên cứu số liệu của Tiến Sĩ tâm lý Trần Thành Nam về tình