Tên dự án: HP91- Soul Guiders  Slogan: “Building schools guiding souls”  Cơ sở: Sala  Quản lý