“Tiệm bánh yêu thương” Thành viên: Huỳnh Vũ Lê Khánh 9s3 (leader) Nguyễn Minh Khang 9s3