RIGHT TO BE HEALTHY I. Chủ đề của dự án: Từ trước đến nay, sức khỏe