ĐƠN ĐỀ XUẤT XIN CẤP QUỸ CHO DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG NHỊP CẦU NHÂN ÁI 21/10/2019