Đối tượng thực hiện dự án:các bạn học sinh từ lớp 6 trở lên Địa điểm