Gần đây, nhóm mình đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ về môi trường với