Project name: Vaser và các trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn Project location: