Đầu tiên, chúng con sẽ gom các món đồ cũ từ các gia đình của các