Tên dự án: Bright Future Tên nhóm dự án: BF Cơ sở: Garden Hills Level: 3 Lớp: 11G3 Địa điểm