Khái quát dự án:   Trong những năm tháng vừa qua, xã hội không ngừng phát