Địa điểm thực hiện dự án: Các cơ sở trong hệ thống trường THCS, THPT và