https://www.canva.com/design/DAEsUp2bxM4/ixgSj5Q9F331aC77ZGbQvw/view?utm_content=DAEsUp2bxM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Phân loại rác là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo tách rác thải từng loại khác nhau. Nhằm mục đích có thể dễ dàng vận chuyển, tái chế, qua đó góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý, tăng lượng rác thải có thể tái chế. Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có học sinh chưa biết phân loại rác đúng cách nên chúng em làm dự án này.