TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Cơ Sở Garden Hills Campus
 • Cấp Trung Học Cơ Sở
 • Lớp 9G2
 • Tên Dự Án:
 • Quản Lí Dự Án: Nguyễn Nhật Phương Anh
 • Tên Các Thành Viên:
  • Nguyễn Thụy Ngọc Anh
  • Nguyễn Nhật Phương Anh
  • Nguyễn Ngọc Gia Hân
  • Vũ Minh Hiếu
  • Nguyễn Hồng Trung Kiên
  • Đoàn Khánh Linh
  • Trần Hoàng Thiên Ngân
  • Nguyễn Yến Vy
 • Giáo Viên Hỗ Trợ: Nguyễn Thị Hoài Khanh

MỤC TIÊU DỰ ÁN

 • Tuyên truyền những tác hại của hành vi bạo lực học đường.
 • Đưa ra những nguyên nhân cũng như hậu quả của hành vi bạo lực học đường.
 • Làm cầu nối giữa phụ huynh và nhà trường cùng chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm và thấu hiểu học sinh.
 • Giúp học sinh nhận thức được những hành vi không nên làm.

KẾ HOẠCH CỘNG ĐỒNG

 • Chia sẻ những buổi talkshow cho học sinh cũng như phụ huynh để tuyên truyền.

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

 • Mô hình, vật liệu minh họa cho talkshow.
 • Mở rộng talkshow trên toàn hệ thống VAS.
 • Thuê các đồ linh vật.
 • Poster tuyên truyền.
 • Mua nước và thức ăn nhẹ trong buổi talkshow.