Đoàn Huy Bình

Đoàn Huy Bình

Làm điều tốt sẽ luôn được đền đáp, sống ích kỉ phải gánh chịu sự thiệt thòi. Cho đi sẽ nhận lại! Bạn hãy nhớ điều đó và tập “cho đi”. Chớ có đòi hỏi phải nhận gì cả, cái chính là, bạn sẽ có được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Hạnh phúc sẽ đến trong những lúc “người cho” không ngờ đến nhất…

Email: binh.huy.doan@vas.edu.vn
Campus: CƠ SỞ BA THÁNG HAI
Level: Level
class: Class

Order By
Format
standard
image
gallery
video
quote
audio
link